May27

Горещо и топло лято в Европа

Автор : iva_petrova

За опасно горещо лято, което отново ще бие топлинни рекорди с над 40° градуса, предупреждават климатолози. Очаква се жегите да бъдат още по-тежки от миналогодишните, като Европа е изправена пред предизвикателството да се справя с още по-екстремно високи температури и суша. Това сочат дългосрочни прогнози на наши и европейски климатолози, пише Труд. Според данните на Европейския център за средносрочни прогнози на времето (ECMWF), публикувана и от метеорологичната служба на Националната обсерватория на Атина, градусите в термометрите ще са с поне 2,5°C по-високи от климатичната стойност за периода 1993-2016 г. Прогнозите на наши климатолози сочат, че до средата на септември времето ще е горещо - туристите могат да изберат родното ни Черноморие от юли до тогава включително, посочи метеорологът Петър Янков пред “Труд news”. Той бе категоричен, че, тези месеци ще бъдат сухи. Средно на Балканите времето ще бъде динамично с повече валежи до средата юли. А много слънце ще има след това чак до октомври. Янков уточни, че “последните прогнози на световен климатичен център наистина са за топло начало на лятото. В Западна Европа конкретно ще бъде с около 3 градуса по-горещо от обичайното”. Той успокои, че у нас и на Балканите обстоятелствата не съвпадат винаги с тези в Западна Европа. Климатологът е категоричен, че дългосрочните синоптични прогнози имат сбъдваемост само около 60%, защото най-точни са в рамките на 3 до 5 дни, така че времето може и да ни изненада. “На всеки три години се случва такава аномалия - август и септември да са по-сухи и градусите да са с около 3 отгоре. А в Източна и Западна Европа наистина ще бъде по-топло и сухо”, заключи синоптикът. Там очакват температурите да бъдат поне толкова високи колкото бяха през лятото на 2022 г. - най-горещото до момента в Европа. Най-засегнати ще бъдат Гърция, Хърватия и Италия, които все повече българи избират за почивката си. Така туроператори и местни се подготвят за предизвикателствата пред летния сезон. Миналото лято големи площи от Северна Европа посрещаха за продължителни периоди екстремни температури, надвишаващи 45°C. Това отблъсна туристи, но и бе предпоставка за горски пожари. Затова се предприема адаптация на туристическите зони. Службата за климатични промени “Коперник” към Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози вече изкара графики, в които се вижда, че температурите през това лято в България ще са с около 2 градуса по-високи от обичайните. От “Коперник” публикуват месечни бюлетини за климата, в които се съобщава за наблюдаваните промени в температурите на въздуха и морето. Службата за климатичните промени предупреждава европейците да се пазят от топлинен стрес, тъй като прекомерното топлинно натоварване влияе на физиологичните и психологическите реакции на организма. Средната годишна температура в България се е повишила с около 1,5°C от 1970-те години до днес. Прогнозите сочат, че средната температура в България може да се увеличи с още 2-4°C до края на XXI век. Периодът между 1990 и 2020 година е влязъл в различни доклади със значителни температурни аномалии, включително редица изключително горещи години. Увеличението на температурите не е равномерно разпределено през всички сезони. Най-голямо повишение се наблюдава през летните месеци, като температурите през този период са се увеличили с около 2°C. Климатичните служби обръщат все повече внимание на мерките, които хората трябва да вземат срещу топлинния стрес. Високите летни температури предизвикват симптоми като умора, замаяност, гадене, главоболие и мускулни крампи. Проучванията показват, че високите температури увеличават риска от психични разстройства, включително тревожност и депресия, а също и агресията и насилието Още новини и информация по темата четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com

May27

Общински съвет Хисар ще проведе заседание на 30 май

Автор : iva_petrova

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1, т. 1 , във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 30.05.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за ДНЕВЕН РЕД: 1. Проект относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация./приет с Решение № 32, Протокол № 4 от 23.01.2024 г. от ОбС Хисаря/ Докладва: Гатьо Султанов– Председател на Общински съвет 2. Докладна записка, относно: Готовността на община Хисаря за летния сезон. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 3. Докладна записка, относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2023 год. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 4. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-232/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – План-схема и Парцеларни планове за външно електрозахранване, външно водоснабдяване и канализация за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягащи ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 5. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-231/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – Парцеларен план за нова улица (продължение на улица „Юрий Гагарин“ от о.т. 302) за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягаща ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 6. Докладна записка, относно: Заявление вх. № 26-00-403/07.05.2024 г. от ХИСАР РЕЗИДЕНС ООД чрез Управителя Георги Камбурски, за допускане на изработване на ПУП-Парцеларен план за обслужващ път и алея за обслужване на УПИ I-81.557, жилищно строителство, УПИ III-81.150, жилищно строителство, УПИ ІV-81.149, жилищно строителство, УПИ II-81.558- жилищно строителство, ПИ 77270.2.936, ПИ 77270.81.127, ПИ 77270.101 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 7. Докладна записка, относно: Определяне на представител на Община Хисаря в редовно годишно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насрочено за 12.06.2024г. и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 8. Докладна записка, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект – кафе с площ 82 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена в УПИ VI – кметство, поща и културен дом, кв.24 по КРП на с.Красново. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 9. Докладна записка, относно: Отмяна на Решение № 67 от редовно заседание на Общински съвет Хисар, Пловдивска област, прието с Протокол № 6/29.02.2024г. и даване на съгласие за Сключване на договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ЕИК 206149191 по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 10. Докладна записка, относно: Откриване на втора целодневна смесена група към Общинска детска градина „Мечта“ с. Красново за учебната 2024/2025 год. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 11. Докладна записка, относно: Определяна на цена за еднократно ползване на имот „Летен театър“, находящ се в парк „Мир и дружба“ в гр. Хисаря, за провеждане на театрална постановка. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 12. Докладна записка, относно: Приемане на общински план за действие за периода 2024 – 2027г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 година Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 13. Докладна записка, относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 година. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря Още новини и информация за Хисар четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

May17

Министерски съвет увеличи заплатите в университетите

Автор : iva_petrova

С постановление от четвъртък служебното правителство определя, че от 1-ви януари тази година размерът на минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища е 2 100 лв., пише в правно-информационната система на МС. Увеличението е с 290 лева и обхваща 33 държавни висши училища с 2086 асистенти, предава БНР. На 20 май 2024 г. всички държавни български университети и част от частните университети предупредително обявиха, че няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер - съобщиха преди дни от Съвета на ректорите. По-късно от правителството обявиха, че ще предоставят 39 млн. лева за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища със задна дата, от 1 януари 2024 г. От правителствения пресцентър уточняват, че това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност да се увеличи с 290 лева и да стане 2100 лева Още новини и информация по темата четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com

May17

Важна информация от община Хисар за изборите

Автор : iva_petrova

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори Още новини и информация за Хисар четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

May12

Връхлита мощна магнитна буря

Автор : iva_petrova

Най-мощната геомагнитна буря от 21 години насам връхлетя Земята. Като следствие от това милиони хора в Северното полукълбо станаха свидетели на красиво северно сияние, което бе наблюдавано в много по-южни ширини от обичайното. Гледката бе видяна от жители на Централна и Западна Европа, включително и в България, най-вече в северозападната част на страната. Геомагнитната буря е от пета степен по петстепенната скала за интензитета на тези бури, като такава се случва на Земята за първи път от 2003 г., според американското Управление за атмосферни и океанографски изследвания. Явлението е предизвикано от серия изхвърляния на коронална маса (големи изхвърляния на плазма и магнитни полета) от Слънцето. То вече предизвика смущения в работата на спътниците, сателитната навигация, електрическите мрежи и др. Мощната буря е била наблюдавана в петък вечерта и е била предизвикана от серия от изхвърляния на коронална маса от Слънцето. По-рано американските експерти предупредиха, че са издали тревога за буря с интензитет от четвърта степен, но в крайна сметка геомагнитната стихия се е оказала още по-мощна. Тя може да повлияе на електрическите мрежи, на космическите кораби, на сателитната навигация, на джи пи ес-ите и на други технологии, предупреждават експертите. Хората ще бъдат защитени от магнитното поле на Земята. За последно мощна буря от пета степен е имало през октомври 2003 г. и тя е била известна като "Хелоуинската буря". По онова време е имало прекъсвания на тока в Швеция и повреди в трансформатори в Южна Америка. Геомагнитната буря сега ще продължи и през уикенда. Подобни бури пораждат и впечатляващи сияния, които понякога се явяват и в по-южни от обичайните региони на наблюдение, посочва БТА. Освен това трансполярните полети между Европа, Азия и Северна Америка вероятно ще бъдат пренасочени, за да се избегне повишеното излагане на радиация на пътниците и екипажите. Виновникът за бурята е клъстер от слънчеви петна, видим от дясната страна на слънчевия диск, който е 16 пъти по-широк от Земята. Слънцето, което преминава през 11-годишен цикъл, в който броят на петната расте и намалява, се доближава до пика на настоящия, който започна през декември 2019 г. Клъстерът изхвърля части коронална маса или облаци от плазма на всеки 6 до 12 часа, като последният избухва около 3 часа сутринта в Ню Йорк, казва Брент Гордън, началник на клона за космически услуги на Центъра за прогнозиране на космическото време. „Пет е просто невероятно. Изумен съм“, споделя Майкъл Уилтбъргър, учен от Националния център за атмосферни изследвания на САЩ. „Това е много рядко явление“. Като страничен ефект от тези изригвания е именно северното сияние. То бе наблюдавано и в САЩ, като федералната авиационна администрация на страната заяви, че не очаква значителни въздействия върху националната система за въздушно пространство Още новини и информация по темата четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com