May27

Общински съвет Хисар ще проведе заседание на 30 май

Автор : iva_petrova

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1, т. 1 , във връзка с чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Председателят на ОбС свиква общинските съветници на редовно заседание на 30.05.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Хисаря, с предложение за ДНЕВЕН РЕД: 1. Проект относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация./приет с Решение № 32, Протокол № 4 от 23.01.2024 г. от ОбС Хисаря/ Докладва: Гатьо Султанов– Председател на Общински съвет 2. Докладна записка, относно: Готовността на община Хисаря за летния сезон. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 3. Докладна записка, относно: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2023 год. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 4. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-232/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – План-схема и Парцеларни планове за външно електрозахранване, външно водоснабдяване и канализация за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягащи ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 5. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 26-00-231/13.03.2024 г. от „АСТЕР ГРУП“ ООД, ЕИК 130971904, представлявано от Галина Асенова Борисова-Маринова – Управител, за одобряване на на ПУП – Парцеларен план за нова улица (продължение на улица „Юрий Гагарин“ от о.т. 302) за обслужване на УПИ 79.143-жилищно застрояване и трафопост, засягаща ПИ 77270.1.579 и ПИ 77270.430.784 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 6. Докладна записка, относно: Заявление вх. № 26-00-403/07.05.2024 г. от ХИСАР РЕЗИДЕНС ООД чрез Управителя Георги Камбурски, за допускане на изработване на ПУП-Парцеларен план за обслужващ път и алея за обслужване на УПИ I-81.557, жилищно строителство, УПИ III-81.150, жилищно строителство, УПИ ІV-81.149, жилищно строителство, УПИ II-81.558- жилищно строителство, ПИ 77270.2.936, ПИ 77270.81.127, ПИ 77270.101 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 7. Докладна записка, относно: Определяне на представител на Община Хисаря в редовно годишно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насрочено за 12.06.2024г. и упълномощаване относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 8. Докладна записка, относно: Отдаване под наем на самостоятелен обект – кафе с площ 82 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена в УПИ VI – кметство, поща и културен дом, кв.24 по КРП на с.Красново. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 9. Докладна записка, относно: Отмяна на Решение № 67 от редовно заседание на Общински съвет Хисар, Пловдивска област, прието с Протокол № 6/29.02.2024г. и даване на съгласие за Сключване на договор за наем с „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ЕАД, ЕИК 206149191 по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 10. Докладна записка, относно: Откриване на втора целодневна смесена група към Общинска детска градина „Мечта“ с. Красново за учебната 2024/2025 год. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 11. Докладна записка, относно: Определяна на цена за еднократно ползване на имот „Летен театър“, находящ се в парк „Мир и дружба“ в гр. Хисаря, за провеждане на театрална постановка. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 12. Докладна записка, относно: Приемане на общински план за действие за периода 2024 – 2027г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 година Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря 13. Докладна записка, относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2024 година. Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря Още новини и информация за Хисар четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Все още няма коментари за тази новина.