March22

Информация от община Хисар за събиране на отпасни отпадъци

Автор : iva_petrova

Уважаеми съграждани, информираме Ви и молим да имате предвид, че поради непредвидени обстоятелства е създаден нов график във връзка с организиране на системата за събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Мобилният събирателен пункт на: 21. 03. 2023г. от 10,00 часа до 12,30 часа ще бъде разположен в град Хисаря, на адрес бул. „Генерал Гурко“ № 14 /сградата на Общинска администрация Хисаря/; 21. 03. 2023г. от 13, 00 часа до 14, 00 часа ще бъде разположен в село Старо Железаре, на адрес улица „6-та“№ 2 /пред кметството/; 22. 03. 2023г. от 09, 30 часа до 11, 00 часа ще бъде разположен в село Паничери, на улица „Георги Димитров № 47 /пред кметството/; 22. 03. 2023г. от 11, 15 часа до 12,15 часа ще бъде разположен в село Старосел, на улица „Пионерска“ № 2 /пред кметството/; 22. 03. 2023г. от 12,30 часа до 14,15 часа ще бъде разположен в село Красново, на улица „1-ва“ № 31 /пред кметството/; ПРЕДАВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА БЕЗВЪЗМЕЗНО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ. Класификация на отпадъците, които могат да се предават: 20 01 27* Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества 20 01 13* Разтворители 16 01 13* „Спирачни течности“ 16 01 14* „Антифризни течности, съдържащи опасни вещества“ 20 01 14* „Киселини“ 20 01 15* „Основи“ 20 01 17* „Фотографски химични вещества и смеси“ 20 01 19* „Пестициди“ 20 01 29* „Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества“ 20 01 31* „Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти“ 20 01 21* „Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“ 15 02 02* „Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества“ 20 01 37* „Дървесни материали, съдържащи опасни вещества“ 15 01 10* „Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни отпадъци“ 20 01 33* „Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии“ 20 01 21* „Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“ 20 01 23* „Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди“ 20 01 35* „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)“ 20 01 26* „Масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25“ Още новини за Хисар четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Все още няма коментари за тази новина.