November20

Важно за децата и учениците в Хисар

Автор : iva_petrova

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед РД 09 – 3295/17.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1.В периода от 17.11.2020 г. до 03.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детските градини и в училищата на територията на община Хисаря да са допустими по желание на родителите след писмено уведодомяване на директора научи zahisar.com 2.Отсъствията по т. 1 са отсъствия по уважителни причини. 3.СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря следва утвърдения график /приложение 1/. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директорите на учебни заведения на територията на община Хисаря Още новини за Хисар четете само в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Все още няма коментари за тази новина.