January13

Обява за работа в Община Хисар

Автор : iva_petrova

„Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: ◾Основна целна дейността: ръководи и участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и охрана на горите в поверения му ГСУ; организира и участва в изготвянето на проектно–сметната документация за участъка, както и в проекто–разчета по приходната му част, изготвя проекто–комплектовката и окончателната комплектовка за участъка; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва приемане и освидетелстване на сечищата след приключване на сечта и извоза в определените насаждения; контролира, приема и отговаря за количеството и качеството на извършената работа по ЛКМ, подписва и отговаря за верността на първичните документи; организира и контролира инвентаризацията на горските култури в ГСУ; извършва лесопатологично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горския фонд от насекоми и гъбни вредители; проверява сигналните листове представени от горските надзиратели и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия; ◾Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите: ◾Образование – магистър- техник лесовъд по горско и ловно стопанство; ◾Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите; ◾Професионален опит – минимум 1 /една/ година ◾Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell, и Internet. ◾да притежава контролна горска марка. ◾Необходими документи за кандидатстване: ◾Автобиография; ◾Документ за самоличност /копие/; ◾Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/; ◾Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/; ◾Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата. ◾Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева Още новини за Хисар и региона четете в най-четения и предпочитан сайт от гостите и жителите на Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Все още няма коментари за тази новина.