May19

Как да отидете на санаториум тази година

Автор : iva_petrova

Условия за резервация по програмата: 1. За потвърждаване на резервация се заплаща аванс в размер на 50% от доплащането за 10-дневния престой по програмата. 2. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела. 3. Издадена бланка резервация по програмата е невалидна при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от датата на получаване. 4. Сумата по аванса подлежи на пълно възстановяване при анулация 20 и повече дни преди датата на настаняване 5. При анулация в срок по-кратък от 20 дни и повече от 10 дни, преди датата на настаняването, се възстановяват 50% от заплатения аванс. 6. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 дни, преди датата на настаняване. 7. При невъзможност за постъпване по програмата, поради констатирани от страна на изпълнителя противопоказания, както и при предоставяне на документ за настъпило форсмажорно обстоятелство или обстоятелство от съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се възстановява. Условия за придобиване право на парична помощ за профилактика и рехабилитация Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните български граждани: 1. Осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени дължимите осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се – платени дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Забележка: Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за хора с увреждания, в резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. 2. Получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК, респективно – на НЕЛК, не е изтекъл. Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г. е 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете. Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се ползва чрез изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, с които НОИ ежегодно сключва договори. На основание чл.36, ал.1, т.12 от Кодекса за социално осигуряване и чл.25, ал.2 от Наредба №1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение №1 от Протокол №2 от 9 март 2023 г., Надзорният съвет на НОИ определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2023 г. НОИ сключи договори с определените изпълнители – 23 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Колко дни ми се полагат за рехабилитация и физиотерапия в болница? Изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация са задължени да: • предоставят резервация на цена, посочена в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2023 г.; • осигуряват хранене при крайна цена за един храноден, представляваща сбор от частичната парична помощ за хранене и доплащането за един храноден, посочено в информацията за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2023 г.; • издават документ за направените от лицата доплащания, остойностени по вид; • публикуват на интернет страницата си подробна информация за начините на извършване на резервация, разходите, които не се заплащат от НОИ, както и реда, условията и сроковете за заплащането на тези разходи и на резервацията. НОИ не носи отговорност за претенции, свързани с извършването на резервация и с ползването и заплащането на услуги, които не са предмет на договора с изпълнителя. Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация 1. Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване. 2. Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от клиента. 3. Преди извършване на резервации е необходимо да се информирате за: • условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация; • заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация; • размера на сумите, които ще заплащате. Документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация се подават в териториалното поделение (ТП) на НОИ по постоянен или настоящ адрес. Документи, които се подават от клиента за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация: Не по-рано от 10 дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация, пациентите представят в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес следните документи: 1. Медицинско направление (Бл. МЗ № 119а'98). 2. Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване, която се отразява в медицинското направление. 3. Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра. В него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и опис на приложените медицински документи. 4. Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация. 5. Документ за самоличност (за справка). 6. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на клиента (служебна бележка от осигурителя). 7. Медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото му здравно състояние – епикризи, изследвания, рентгенови и др. снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай 8. Пациентите трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация. 9. Валидно експертно решение на ТЕЛК, респективно на НЕЛК (копие) – за хората с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто. 10. Валидно експертно решение за признаване на професионална болест (копие) – за хора с такава. 11. При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация пациентите, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ. Бланката на декларацията се предоставя от служители на съответното териториално поделение и се попълва на място. В нея пациентите декларират, че при прекратяване на осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. 12. Удостоверение не се издава на хора със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация. Какъв е минималният срок за ползване на втора клинична пътека за рехабилитация? Задължения на ползващите парична помощ за профилактика и рехабилитация: 1. Да спазват посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползват и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. 2. При неспазване на посочените изисквания, направените разходи са за сметка на клиента. 3. Направените разходи се заплащат от пациента и при прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по негово желание, с изключение на случаите на появило се заболяване, което не може да се лекува при изпълнителя и при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането. Обхват на паричната помощ за профилактика и рехабилитация: Паричната помощ включва: • средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (включително, прегледите и изследванията) по цени, утвърдени от Надзорния съвет на НОИ; • средствата за нощувки в размер на 23 лв. за една нощувка, без доплащане от клиента; • частична парична помощ за хранене в размер на 8 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 8 лв. частична парична помощ за хранене. Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни еднократно в една календарна година Още подробности за програмата на НОИ четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще научите какви са условията за прием в санаториумите
Име :

Коментар :