November18

Информация от община Хисар

Автор : iva_petrova

По желание на жителите на гр. Хисар публикуваме дневния ред на проведеното онлайн заседание на Общински съвет на 17.11.2020 година 1. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Календар на културните събития на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 2. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Спортен календар на Община Хисаря за III – то тримесечие на 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 3. Докладна записка относно: Приемане програма за коледните и новогодишни празници. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 4. Докладна записка относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 5. Докладна записка относно: Постъпили молби от Ангел Младенов Желев, Боян Илиев Рангелов и Миро Стефанов Луков за закупуване на земи от общинския поземлен фонд. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 6. Докладна записка относно: Отпускане на безлихвен заем за изпълнение на дейности по мярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“. Докладва: Мария Мустакова – общински съветник 7. Докладна записка относно: Актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 8. Докладна записка относно: Обявяване за частна общинска собственост Поземлен имот 77270.3.908, обл. Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, м. З-ЩЕ ГР ХИСАР, вид собственост – Общинска публична, категория 10, НТП- изоставена орна земя, площ 977 кв. м., стар номер 003908 и включването му за продажба в Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 година. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 9. Докладна записка относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново“ № 37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите). Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 10. Докладна записка относно: Искане за внасяне на Стратегия за опазване и стопанисване на археологически забележителности на територията на Община Хисаря. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 11. Докладна записка относно: Кандидатстване на Народно читалище „Тодор Драганов Пашкулов – 1928 г.“ – с. Старо Железаре по процедура: BG05М9ОP001-2.106 – МИГ Хисаря – Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 12. Докладна записка относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители. Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 13. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Хисаря с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OR001-2.106 – МИГ Хисаря, мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ Докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря 14. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 3/02.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 15. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 4/17.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря 16. Докладна записка относно: Намаляване еднократно годишното количество подлежащо на заплащане на такса за 2020 година, съгласно разрешително за водовземане от минерална вода № 5/16.07.2018 год. Докладва: инж. Найден Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря Най-четения сайт в Хисар zahisar.com ще продължава да информира многобройните си читатели за всички новини в Хисар и региона Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място
Име :

Коментар :