November8

Хората по селата са стресирани от идващата криза

Автор :

Хората остават предпазливи няма да купуват коли и апартаменти, не виждат и възможности за спестяване В градовете хората са по-оптимистично настроени за следващата 1 година, отколкото населението в селата. Това показват данни на Националния статистически институт за октомври. Общият показател на доверие на потребителите е нараснал с 0,8 пункта спрямо август информира zahisar.com В сравнение с юли се наблюдава намаление на негативизма както в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства, така и в прогнозите им за следващите дванадесет месеца. Според тях през последната една година има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани при предходното наблюдение. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени. Песимизмът нараства обаче по отношение на безработицата, сочат още данните на НСИ. През октомври по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, но въпреки това техният относителен дял е намалял в сравнение с три месеца по-рано. Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на кола или построяване на жилище, както и за ремонти. Изследването е част от програма на ЕС за наблюдения на бизнес тенденциите и на потребителите. По време на изследването са анкетирани под формата на интервю лица над 16 години, а методът на подбор е случаен, гнездови и пропорционален на населението по райони, в т.ч. селско и градско население. Анкетата е съдържала въпроси, свързани с финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, инфлацията, безработицата, спестяванията, намеренията за извършване на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба и покупка на жилище или кола според информацията на новинарски сайт № 1 в Хисар zahisar.com

<< First     next >   last >>