January13

Толтаксите за тежките камиони ще са между 3 и 7 ст. на км

Автор :

Тол таксите за масовия тежкотоварен трафик – с тегло между 3,5 т и 12 т, ще са от 3 до 6 ст. на километър за автомагистрали и между 4 и 7 ст. за първи клас пътища в зависимост от емисионния клас на превозното средство. Това предвижда новият проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за ползване на републиканската пътна мрежа, публикуван днес за обществено обсъждане. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тарифите, по които ще се събира тол за изминато разстояние по републиканската пътна мрежа от 1 март, са предложените от браншовите транспортни организации. На срещата на 10 януари с представители на транспортния бранш при премиера Бойко Борисов беше решено тол системата да бъде пусната в търговска експлоатация за превозните средства над 3.5 т от 1 март 2020 г. Тя ще стартира с такси за автомагистралите и първи клас пътища (около 3 100 км). След три месеца търговска експлоатация на тол системата анализите ще покажат дали с по-ниски тарифи и редуциран обхват, приходите, които държавата очаква от тол такси, ще бъдат същите като вече заложените в бюджета. Ако те са по-малко, ще се разгледа актуализиране на тарифите. От обхвата на тол системата са извадени освен третокласните, и второкласните републикански пътища. Така след 1 март т.г. около 17 000 км от около 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона. След старта на тол системата на 1 март тези превозни средства няма да плащат винетка за пътищата извън обхвата на толуваните. Размерът на тол таксите е обвързан с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на пътя, за който ще се дължи - автомагистрали и първи клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър като всяко навлизане в тол сегмент ще се приема за пълното му изминаване. Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12 т и с най-високите еко класове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на километър за първокласните пътища. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст на километър за първи клас пътища, а за тези с най-ниската екокатегория – клас Евро 0, I или II – 6 ст. и 7 ст на километър, съответно за автомагистрала и първи клас пътища. Тежкотоварните автомобили с тегло над 12 т и с две или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 6 ст. и 11 ст. на километър за автомагистрали и между 5 ст. и 10 ст. на километър – за първи клас пътища. Камионите с тегло над 12 тона, с четири и повече оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 20 ст. на километър за автомагистрала и между 10 ст. и 19 ст. – за първи клас пътища. Тарифата за автобусите над 12 тона ще е една и съща за автомагистралите и първокласните пътища - от 2 ст. до 4 ст. на километър в зависимост от екокатегорията. Автобусите с тегло до 12 т, с емисионен клас Евро V, Евро VI или EEV тона ще плащат 1 ст. за автомагистрала и първи клас пътища, а тези с емисионен клас Евро III, Евро IV, Евро II, Евро I или Евро 0 - 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства с тегло над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, тол таксата ще е в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид автомобили и за категория ЕВРО VI, EEV. Срокът за събиране на предложения по проекта на тарифата е до 12 февруари 2020 г Още интересни новини за България четете в Новинарски Сайт № 1 в Хисар zahisar.com

January13

Обява за работа в Община Хисар

Автор :

„Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: ◾Основна целна дейността: ръководи и участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и охрана на горите в поверения му ГСУ; организира и участва в изготвянето на проектно–сметната документация за участъка, както и в проекто–разчета по приходната му част, изготвя проекто–комплектовката и окончателната комплектовка за участъка; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва приемане и освидетелстване на сечищата след приключване на сечта и извоза в определените насаждения; контролира, приема и отговаря за количеството и качеството на извършената работа по ЛКМ, подписва и отговаря за верността на първичните документи; организира и контролира инвентаризацията на горските култури в ГСУ; извършва лесопатологично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горския фонд от насекоми и гъбни вредители; проверява сигналните листове представени от горските надзиратели и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия; ◾Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите: ◾Образование – магистър- техник лесовъд по горско и ловно стопанство; ◾Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите; ◾Професионален опит – минимум 1 /една/ година ◾Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell, и Internet. ◾да притежава контролна горска марка. ◾Необходими документи за кандидатстване: ◾Автобиография; ◾Документ за самоличност /копие/; ◾Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/; ◾Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/; ◾Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата. ◾Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева Още новини за Хисар и региона четете в най-четения и предпочитан сайт от гостите и жителите на Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

<< First     next >   last >>