November25

Община Хисар търси секретар

Автор : iva_petrova

ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността – секретар на община в общинска администрация Хисаря OБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10 и чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от ЗДСл, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед на Кмета на Община Хисаря ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността – секретар на община в общинска администрация Хисаря Брой работни места: 1 (едно); вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 5А. 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: • образование: висше; • минимална образователна степен – магистър; • професионален опит – 4 (четири) години; или • придобит минимален ранг за заемане на длъжността: II младши. 2. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: 2.1. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 2.2. Служителят ще бъде назначен след провеждане на процедура по проучване за достъп и получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от ДКСИ, съгласно правилата на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). 3. Професионалните и деловите качества към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за съответната длъжност в администрацията: 3.1. Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента; Управленска компетентност; Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Компетентност за преговори и убеждаване; Дигитална компетентност. 4. Кратко описание на длъжността: 4.1. Организира дейността на общинската администрация. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на служителите. Отговаря за деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и административното обслужване на гражданите и фирмите. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията, съгласно Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове относно административното обслужване на гражданите и представянето на административни услуги. Отговаря за дейността по здравословни и безопасни условия на труд на служителите в общинска администрация и при спазване на правилата за пожарна безопасност в сградата на общината. Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията. 5. Начин на провеждане на конкурса: 5.1 Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе при спазване на правилата на НПКПМДС по следните начини: • Решаване на тест; • Провеждане на практически изпит; • Провеждане на интервю. Съгласно изискването на чл.14, ал.4 от НПКПМДС (ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.), българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура. 6. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 830.00 лв., а максималният е 2700 лв. Индивидуалният размер на основната заплата се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, чл. 8 и 9 от Наредата за заплатата на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Хисаря, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата. 7. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 7.1. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: • Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/. Заявлението се предоставя от деловодител при Община Хисаря в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация - Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” №14./Заявлението може да се изтегли от сайта на община Хисаря/. 7.2 Към заявлението се прилагат: • Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС. Декларация се деловодител при Община Хисаря в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация - Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” №14. /Декларацията може да се изтегли от сайта на община Хисаря/. • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност. • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител. • Копия от други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения – преминати обучения, владеене на език и др. 8. Място за подаване на документите за участие: 8.1. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. Документите могат да се подават по електронен път на имейл адрес : contacts@hisarya.bg при спазване правилата и изискванията на чл.17, ал.6 от НПКПМДС. • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка. • Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението; • При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл.7 ал.2 ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност; • В случаите по чл.17, ал.6 от НПКПМДС, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща; • С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи; • Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират. 9. Срок за подаване на документите за участие: до 14 дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл.61 ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Хисаря https://hisarya.bg (в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него). Краен срок за подаване на документите – 17.00 ч. на 08.12.2023 г. включително. Дата на публикуване: 24.11.2023 г. Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря - https://hisarya.bg Телефон за справки – 0895/98 65 65 Още новини за Хисар четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

November25

Снеговалежи и опасно време в цялата страна

Автор : iva_petrova

Червен код за опасно време с предупреждения за силен снеговалеж и бурен вятър е обявен за утре 26 ноември за четири области в Североизточна България, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Червеният метеорологичен код е в сила за областите Добрич, Разград, Шумен и Силистра. Снеговалежите ще продължат и количествата ще са значителни. Ще има виелици, снегонавявания и образуване на преспи. Снежната покривка в четирите области ще е между 10 и 30 сантиметра. Ще духа силен и бурен вятър с пориви до 100 километра в час. Оранжев код е обявен в осем области – Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. Там се очакват значителни валежи от дъжд, който ще преминава в сняг и поледици, както и бурен вятър с пориви до 90-100 километра в час. Жълт метеорологичен код за потенциално опасно време е обявен за областите Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Монтана, Перник, Плевен, както и в някои общини от София област. В тези райони ще духа силен запад-северозападен вятър Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com напомня на многобройните си читатели да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили и да шофират внимателно

November10

Първо заседание на Общински съвет Хисар

Автор : iva_petrova

СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Със Заповед №РД-20-143/03.11.2023 г., Областния управител на област Пловдив, свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет Хисаря на 10.11.2023 г. (петък) с начален час 14:30 ч., в гр. Хисаря, в Заседателната зала на Общински съвет при следния дневен ред: 1.Полагане на клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна администрация от новоизбраните общински съветници и кметове. 2.Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет Хисаря от най-възрастния общински съветник. 3. Избиране на председател на Общински съвет Хисаря Още новини за Хисар четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com Само в zahisar.com ще прочетете всичко за Хисар на 1 място

October31

Топло и приятно време днес

Автор : iva_petrova

Днес ще е предимно слънчево. В сутрешните часове главно в източните райони ще бъде мъгливо. Около обяд облачността от запад ще започне да се увеличава, ще е предимно висока. Вечерта над Северозападна България облачността се вплътни и още преди полунощ на места там преваля. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца. Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°. Над Черноморието в сутрешните часове ще има ниска облачност или мъгла. До обяд мъглите ще се разсеят, облачността ще се разкъса и намалее и до края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в северните райони - до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 19°-21°, по-ниска в района на Шабла. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 20 мин. Продължителността на деня е 10 ч. и 20 мин. Луната в София залязва в 10 ч. и 02 мин. и изгрява в 18 ч. и 49 мин. Фаза на луната: три дни след пълнолуние Още новини и информация за времето четете в най-четения сайт в Хисар zahisar.com

October31

Днес празнуваме Хелоуин

Автор : iva_petrova

На 31 октомври в САЩ и много други страни по света, хората празнуват Хелоуин – правят се декорации тикви, организират се партита с маски, костюми, фойерверки, малки и големи си правят забавни номера, разказват страшни истории и обикалят за лакомства. Хелоуинското настроение в последните години завладява и България, въпреки разнопосочните мнения по темата и вечното противопоставяне с българските празници и традиции, пише dariknews.bg. Костюмите за Хелоуин обикновено копират тези на свръхестествени фигури като чудовища, призраци, скелети, вещици и демони. С течение на времето към тях се добавят и костюми на популярни герои от научно-фантастични филми, на известни личности, много популярни са и костюмите на нинджи и принцеси. Интересното е, че по традиция хората в Ирландия и Шотландия дълбаели репи, спомняйки си по този начин за душите, държани в чистилището. Но имигрантите в Северна Америка започнали да използват тиквата, която е много по-голяма и поради това - по-удобна за дълбаене. Черното и оранжевото са традиционните цветове на празника. Освен маскирането, в този ден се набляга и на консумацията на сладки кексчета, с формата на страховити фигури, както и много бонбони. Произходът на празника е свързан с древните келти. Те празнували своята Нова година – Самхайн в края на октомври, когато прибирали последната си реколта. Те вярвали, че в нощта срещу Нова година се отваря границата между мъртвите и живите и сенките на починалите през изминалата година навестяват земята, в търсене на живи тела, в които да се вселят. За да се предпазят от сенките, хората гасели огъня в огнищата и се опитвали да изглеждат колкото се може по-страшно - обличали животински кожи и глави, надявайки се да изплашат привиденията. На духовете оставяли храна, за да се нахранят и да не настояват да влизат в дома им. А самите жители се събирали около огньове, които били запалвани от друидите жреци. На тези сбирки се правели предсказания за зимата и принасяли в жертва животни. На края на събирането всеки взимал въглен от огъня и с него палел огнището си. През 853 г. сл. Хр. папа Григорий IV утвърдил 31 октомври като ден на Вси Светии, ден за прослава на всички християнски светци и мъченици, който в страните с голямо келтско население естествено съвпаднал и се смесил с традиционно съществуващия езически празник. Според легендата тиквата на Хелоуин е свързана с историята на един селянин на име Джак ковача или Стиснатия Джак и оттам тиквеният фенер се нарича Джак о лантърн (jack-o-lantern) или Светещият Джак. Любопитен факт е, че страховете ни са вградени в ДНК-то и се предават от поколение на поколение като механизъм на оцеляване. На Хелоуин превъзмогнете вашите страхове и се опитайте да изплашите по-голям брой хора Още новини четете в Новинарски Сайт №1 в Хисар zahisar.com

<< first   < prev   1